Roczne archiwum: 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128958-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji…
Termin składania ofert: 2016-06-17

Hajnówka: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21
Numer ogłoszenia: 112261 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128958 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, faks 85 6796960.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówki systemu oświatowego publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji elektrycznej do obu budynków. Przebudowa i remont obejmuje istniejący budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej przed modernizacją: 77,42 m2 , po modernizacji : 76,11 m2. Planowany zakres prac obejmuje: a) wycinkę zbędnych drzew i krzewów b) rozbiórkę ścian działowych c) demontaż instalacji wewnętrznych wraz z armaturą d) wykonanie ścianek działowych w projektowanym nowym podziałem pomieszczeń e) wykonanie posadzek f) wykonanie instalacji wewnętrznych (wg opracowań branżowych) g) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej h) wymianę dachu i jego ocieplenie wraz z wykończeniem od wewnątrz ( ok. 107 m2 ) i) doprowadzenie instalacji CO , wod-kan, elektrycznej ( około 100 m ) do obu budynków j) wykonanie podłóg w tym podłogi na poddaszu k) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ł) wykonanie badań i pomiarów wymienionych w dokumentacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.52-4, 45.21.42.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518169,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 634812,84

 • Oferta z najniższą ceną: 634812,84 / Oferta z najwyższą ceną: 685961,47

 • Waluta: PLN .

PROJEKT „LEKCJA TOLERANCJI”

W czerwcu w trzech hajnowskich szkołach został zrealizowany projekt sfinansowany przez Burmistrza Miasta Hajnówka p.n. „Lekcja tolerancji”. Skierowany był do uczniów klas czwartych Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3. Uczestnicy projektu zapoznali się z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz talentami i umiejętnościami osób niepełnosprawnych. Uczniowie zobaczyli również w jaki sposób porozumiewają się osoby niepełnosprawne mające problemy z komunikacją werbalną oraz jakie urządzenia ułatwiają im komunikowanie się z innymi ( Bigmack, GoTalk, książka komunikacyjna, tablet).Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zabawy współodczuwające, w czasie których dzieci mogły doświadczyć na sobie, jak różne dysfunkcje i ograniczenia mogą komplikować i utrudniać naukę oraz proste czynności dnia codziennego.

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe znaczki z logo SOSW w Hajnówce i nazwą projektu , w którym wzięły udział oraz dyplomy.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128958-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji…
Termin składania ofert: 2016-06-17

Numer ogłoszenia: 136072 – 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128958 – 2016 data 20.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, fax. 85 6796960.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..