Roczne archiwum: 2020

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Po półrocznej przerwie w bezpośrednim kontakcie z Wami, w tym kilkumiesięcznej, innej niż zawsze edukacji, wróciliśmy do stacjonarnego nauczania.

Uczymy się nowych zasad, procedur postępowania, regulaminów, a jednocześnie poznajemy Wasze/Nasze Dzieci od nowa. Cieszymy się bardzo, że możemy zobaczyć Je przy nas, pracować i uczyć jak kiedyś.

Ośrodek wraca do długo oczekiwanego, tętniącego życiem działania. Aby nasza aktywność spełniła oczekiwania wszystkich tego potrzebujących, musimy w pełni sprostać niżej wymienionym zasadom, procedurom i regulaminom.

Szanowni Rodzice

Zwracamy się z prośbą o bieżące informowanie nas wychowawców o wszelkich problemach zdrowotnych Waszych Dzieci, mogących mieć wpływ na zdrowie innych uczniów czy pracowników Ośrodka.

Jeśli Wasze dziecko któregoś dnia nie przyjdzie do szkoły, to proszę poinformować nas jak najszybciej sms-em, jaki jest tego powód. Każdy powrót dziecka do szkoły, nawet po jednodniowej nieobecności, wymaga poinformowania wychowawcy na piśmie, że dziecko jest zdrowe. Taką informację można będzie przekazać sms-em, a w dniu powrotu dziecka do szkoły trzeba będzie wypełnić i dostarczyć do wychowawcy odpowiedni druk, po który trzeba będzie zgłosić się do sekretariatu Ośrodka.

Szanowni Rodzice

Zapoznajcie sie z najbardziej aktualnym regulaminem:

REGULAMIN FUNCJONOWANIA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W HAJNÓWCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Do Ośrodka uczęszczają uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka, ból brzucha, duszności i innych mogących świadczyć o objawach koronawirusa.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania faktu przebywania na kwarantannie każdego domownika mieszkającego z uczniem.

3. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

4. Wchodzenie uczniów do Ośrodka na zajęcia lekcyjne odbywa się w trzech turach:

I tura – do godz.7.50

II tura – od godz. 7.50 do 8.00

III tura – po godz. 8.00

Pierwsza grupa dzieci przychodzi tak, żeby o 7.50 móc wejść na to piętro, na którym znajduje się klasa, w której zaczynają zajęcia.

Druga grupa dzieci wchodzi do Ośrodka o 7.50 tak, żeby wejść na swoje piętro między 7.50 a 8.00.

Trzecia grupa, to dzieci przyjeżdżające spoza Hajnówki i inne, które z różnych powodów zawsze rozpoczynały naukę później.

5. Uczniowie samodzielni, wchodzą do Ośrodka bez rodziców/opiekunów, dezynfekują ręce, przebierają się w szatni i kierują się na pietro, na którym rozpoczynają zajęcia.

6. Uczniowie wymagający pomocy przy samoobsłudze, wchodzący do Ośrodka z rodzicami/opiekunami, najpierw dezynfekują ręce, przebierają się w szatni, następnie obsługa Ośrodka odprowadza dziecko na pietro, na którym rozpoczynają się zajęcia dzieci.

7. Do szkoły uczniowie niesamodzielni są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek infekcję czy przeziębienie.

8. Każda osoba wchodząca do Ośrodka (nie dotyczy uczniów) zabezpiecza twarz maseczką oraz dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym.

9. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych wymienionych w punkcie 1, rodzic/opiekun prawny, powiadamiany jest telefonicznie i zobowiązany do jak natychmiastowego odebrania ucznia.

10. Po przebytej chorobie, uczeń może uczestniczyć w zajęciach, po dostarczeniu od lekarza zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach lub po dostarczeniu od rodziców/opiekunów dziecka wypełnonego oświadczenia pobranego w sekretariacie Ośrodka.

11. Przedmioty znajdujące się w salach Ośrodka, wykorzystywane do zajęć, są dezynfekowane, a sale wietrzone po każdych zajęciach.

12. Czystość na terenie Ośrodka utrzymana jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Dyrektor SOSW poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie co najmniej zawodowe,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi,
b)    umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,
c)    komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,
d)    kreatywność.

3. Zakres obowiązków:
a)    spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecanych przez nauczyciela,
b)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
c)    pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
d)    pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
e)    pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych,
f)    utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali.

4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
d)    świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne,
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru.

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  11 września 2020r. do godz.15.00 w sekretariacie Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.

Ostatnie tygodnie nauki w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice.

Jak już powszechnie wiadomo, do końca roku szkolnego będziemy uczyć się zdalnie. Od 3 tygodni umożliwiamy realizację stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W porozumieniu z Wami prowadzone są również konsultacje.

Ponadto zapraszamy Dzieci i Rodziców do szkolnej biblioteki.

Pani Ewa będzie czekać na Was:

 9 czerwca (wtorek) od godz. 9 do 10

19 czerwca (piątek) od godz. 10 do 11

23 czerwca (wtorek) od godz. 9 do 10

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Wychowawcy.

Śledźcie naszą stronę. Do końca roku szkolnego z pewnością pojawią się jeszcze ważne ogłoszenia. Zaglądajcie też na naszą bogatą facebookową zakładkę, systematycznie uzupełnianą przez tęskniących za Wami nauczycieli.

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w SOSW od dnia 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w w/w rozporządzeniu  w dniu 14 maja 2020r., umożliwiamy realizację stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa swoich dzieci w w/w zajęciach, proszeni są o zapoznanie się z n/w procedurami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce
od dnia 25 maja 2020r.

 1. Wszystkie zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu w wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych salach.
 2. Rodzic ma obowiązek stawić się z dzieckiem nie wcześniej, niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, na umówioną z nauczycielem/terapeutą, konkretną godzinę.
 3. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury ciała u dziecka i opiekuna – temperatura mniejsza niż 36,9 stopnia Celsjusza kwalifikuje dziecko i opiekuna do przyjęcia na zajęcia.
 4. Na zajęcia dziecko przychodzi z jednym opiekunem bez osób towarzyszących.
 5. Wchodząc do budynku opiekun musi być wyposażony w maskę ochronną i rękawiczki.
 6. Posiadanie masek i rękawiczek nie obowiązuje dzieci (zgodnie z §1 ust. 2 pkt 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).
 7. Rodzic/opiekun, na korytarzu Ośrodka wypełnia oświadczenie dotyczące Covid-19 (wstępna ankieta kwalifikacji) i oddaje je wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi.
 8. Rodzic, w miarę możliwości, proszony jest o nie wchodzenie z dzieckiem na zajęcia WWRD i spędzenie tego czasu na zewnątrz Ośrodka, w miejscu najbardziej odpowiednim dla siebie.
 9. W razie konieczności, wejście rodzica na zajęcia będzie możliwe tylko bez okrycia wierzchniego, z wyłączonym telefonem komórkowym, tylko z niezbędnymi rzeczami osobistymi, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 10. Wszyscy przebywający w Ośrodku są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1-1,5 m między osobami, z zachowaniem stosowanych powszechnie zasad higieny kaszlu i kichania.
 11. Na zajęcia dziecko przychodzi ze swoim długopisem, ołówkiem i kredkami.
 12. W czasie pobytu w Ośrodku dziecko nie korzysta ze swoich zabawek i innych przedmiotów.
 13. Rodzice dzieci do 2 lat zobowiązani są do przyniesienia na zajęcia własnych podkładów jednorazowych.
 14. Po odbytych zajęciach pomieszczenia będą wietrzone, a wszystkie powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

Mając na uwadze szczególne środki bezpieczeństwa, prosimy:

 1. Nie posyłać dziecka do Ośrodka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przyprowadzać do Ośrodka wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

Osoby, u których występuje: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności czy inne nietypowe objawy,  nie będą przyjmowane.

Nadal rekomendujemy wszystkim osobom  spotkania/zajęcia on-line.