Roczne archiwum: 2021

„Jesteśmy wśród was-SPEcjalny konkurs plastyczny”

W międzyszkolnym konkursie plastycznym „Jesteśmy wśród was-SPEcjalny konkurs plastyczny”, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce oraz Szkołę Podstawową w Czyżach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu hajnowskiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Celem konkursu było przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami.
Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę zgodność plakatu z tematem, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy oraz samodzielność.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria: klasy I-III
II kategoria: klasy IV-VIII

Wyniki konkursu:
W kategorii klas I-III:
I miejsce: Juliusz Stegliński, Monika Osipczuk
II miejsce: Julita Zieniuk, Izaak Martyniuk
III miejsce: Aleksander Stegliński, Martyna Janczuk
Wyróżnienia: Justyna Ancuta, Ignacy Lunda, Gabriela Gołowaczyk-Bura
W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce: Gabriela Bonifatiuk
II miejsce: Wiktoria Jankowska
III miejsce: Małgorzata Filimoniuk
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przekazane do szkół.

Konkurs wsparli następujący sponsorzy:
-Nadleśnictwo Hajnówka,
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce,
-Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
-„KRAMIK” Spółdzielnia Uczniowska w Czyżach.
Dziękujemy pięknie.

 

Organizatorzy: Aneta Aleksiejuk, Anna Wiluk

KĄCIK GIER PLANSZOWYCH I NAUKI

W ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych „Formy-Fabryka Inicjatyw” Firmy Forte powstał w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce Kącik Gier Planszowych i Nauki.
Kącik Gier Planszowych i Nauki jest alternatywą na spędzanie czasu wolnego. Ma na celu odciągnięcie dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych. Nie od dziś wiadomo, że gry planszowe uczą matematyki, ortografii oraz rozwijają logiczne myślenie, przy czym pozwalają się też doskonale bawić. Bardzo ważne jest też rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym oraz przestrzegania reguł.
Dzięki Programowi „Formy-Fabryka Inicjatyw” nasz Ośrodek został wyposażony w nowe meble: regały, stoły i krzesła. Odmalowana została sala przeznaczona na Kącik Gier i Nauki oraz położona nowa wykładzina. Kącik wzbogacił się o dużą ilość gier planszowych oraz ozoboty, czyli małe roboty służące do nauki kodowania i programowania.
Zarówno ozoboty jak i gry planszowe uczą przez zabawę. Obie z tych atrakcji pomogą w edukacji, a po lekcjach w relaksie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Firmie Forte za wsparcie naszej inicjatywy. Serdecznie dziękujemy.

Uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

Jesteśmy wśród was- SPEcjalny konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU  POD TYTUŁEM

“Jesteśmy wśród was- SPEcjalny konkurs plastyczny”

§ 1
Cele konkursu
– przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość;
– zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami.
§ 2
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Czyżach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hajnówce.
§ 3
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych z powiatu hajnowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie rodzaje).

§ 4
Prace konkursowe
Interpretacja tematu musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności.
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3, dowolną techniką.
• Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek ; imię i nazwisko osoby pod kierunkiem której praca została przygotowana, numer telefonu do opiekuna, nazwa placówki do której dziecko uczęszcza, rodzaj niepełnosprawności.
• Uczestnik konkursu powinien dołączyć oświadczenie Rodo, stanowiące załącznik 1 do regulaminu.
• Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
§ 5
Przebieg konkursu
• Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli SP w Czyżach oraz SOSW w Hajnówce.
• Komisja oceniać będzie:
– zawartość merytoryczną plakatu/zgodność z tematem;
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
– formę estetyczną pracy;
– samodzielność.
• Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 22 listopada.
• Każdy uczestnik oraz jego opiekun otrzyma dyplom z podziękowaniem za udział w konkursie.
• Nagrody będą przyznawane za zajęcie trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria- klasy I-III
II kategoria- klasy IV-VIII
• Dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo oraz wyróżnień.
• Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 03.12.2021r tj. w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w siedzibie organizatora (SOSW w Hajnówce) . W przypadku niekorzystnych warunków sanitarnych ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez strony internetowe organizatorów, a wręczenie nagród poprzez indywidualny kontakt z opiekunami.
§ 6
Uwagi końcowe
• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
• Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
• Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:
Aneta Aleksiejuk –SOSW w Hajnówce
Anna Wiluk- SP Czyże