Roczne archiwum: 2022

WYCIECZKA DO WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU „POZNAJ POLSKĘ”

7 grudnia 2022 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce wraz z opiekunami udali się pociągiem do Warszawy. Po przybyciu na miejsce pojechali metrem do Centrum Nauki Kopernik. O godzinie 11:30 uczestniczyli w seansie w Planetarium, podczas którego poznali gwiazdy i planety. W Centrum Nauki Kopernik uczniowie z zaciekawieniem odkrywali tajemnice natury, świetnie się przy tym bawiąc, sprawdzali możliwości swojego ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów. Najbardziej podobał im się samochód przyszłości. W Warszawie uczniowie widzieli pomnik Syrenki i wykonali przy nim pamiątkowe zdjęcie. Wielkie wrażenie zrobiły na nich wieżowce. Następnie zjedli posiłek w McDonald’s. Po obiedzie uczniowie poszli do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie czekała już Pani przewodnik, która opowiedziała o czasach okupacji i wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczniowie zobaczyli w muzeum: broń, rzeczy osobiste powstańców, mapy, dokumenty, maszyny drukarskie, samolot. Obejrzeli film obrazujący zmagania Polskiego Państwa Podziemnego z okupantem niemieckim. Weszli do imitacji kanału, jakim kiedyś powstańcy wędrowali pod płonącym miastem. Wszędzie słychać było odgłosy powstańczej Warszawy. Uczniowie usłyszeli miarowe dudnienie przypominające bicie serca oraz inne odgłosy dobiegające z otworów w monumencie (odgłosy powstańczej Warszawy: seria z karabinu, śpiew). Po zakończeniu zwiedzania uczniowie metrem pojechali na dworzec i pociągiem wyruszyli w podróż powrotną do Hajnówki. Wycieczka była bardzo udana.

ZAPYTANIE OFERTOWE – usługa cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringu dla uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w roku szkolnym 2022/2023 dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringu w roku szkolnym 2022/2023.

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
ul. 3 Maja 27
17-200 Hajnówka
tel. 85 6796960

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – wytwarzania i dostarczania całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dla wychowanków internatu oraz dwudaniowego obiadu z napojem dla uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w dniach nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w szkole.
 • Do oferty należy dołączyć przykładowy jadłospis na 10 dni.
 • Przewidywana, szacunkowa ilość wydawanych posiłków dziennie wynosi ok. 35 szt. (całodzienne wyżywienie 12 osób, dwudaniowy obiad z napojem około 23 szt.).
 • Ilość posiłków będzie ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego – stosownie do ilości żywionych, zgłaszanych przez pracownika Ośrodka bezpośrednio do Wykonawcy pod numerem telefonu podanym przez Wykonawcę.
 • O liczbie obiadów Wykonawca będzie informowany przez pracownika Ośrodka.
 • Ilość żywionych korzystających z posiłków dotowanych z MOPS i GOPS zgłaszać będzie do Wykonawcy pracownik Ośrodka.
 • Wykonawca w każdym miesiącu będzie dokonywał samodzielnie rozliczeń posiłków oraz wysyłał fakturę za posiłki dotowane do MOPS I GOPS.
 • Miejscem dostawy gotowych obiadów jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce ul.3 Maja 27, 17-200 Hajnówka.
 • Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154).
 • Proces przygotowywania oraz dostarczania posiłków odbywać się musi zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza wymogami dobrej praktyki higienicznej.
 • Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
 • Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem każdego kolejnego tygodnia świadczenia usług. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości posiłków.
 • Zamawiający zastrzega sobie, że:

 – zupy powinny być urozmaicone i nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia;

  – każdego dnia w menu muszą występować warzywa surowe lub przetworzone,

 – w ciągu tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku, rodzaj potrawy nie może się   powtarzać.   

 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podczas zawierania umowy. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczenia posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.
 • Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
 • Posiłki wydawane będą przez Zamawiającego w naczyniach wielokrotnego użytku, które posiada Zamawiający.
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego posiłki powinny być dostarczane w opakowaniach jednorazowych.
 • Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie codzienny odbiór termosów, pojemników. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
 • Cena jednostkowa posiłku powinna zawierać koszt przygotowania i dostarczania.
 • Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia, oraz ilość posiłków może ulec zmianie. W szczególności zmianie może ulec data początkowa dostarczania posiłków, z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19. Ponadto, znaczącej zmianie ulec może liczba dzieci, dla których posiłki mają być dostarczane, z uwagi na ewentualne obostrzenia związane z wytycznymi dotyczącymi trwającej epidemii.
 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 • Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku ww. powiązań

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2022r. do 23.06.2023r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce – do sekretariatu Ośrodka osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 1. Na kopercie należy umieścić: nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie usługi cateringu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w roku szkolnym 2022/2023”.
 1. Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 – do tego czasu musi wpłynąć wypełniona przez Wykonawcę oferta wraz z załącznikami.
 1. Wycofanie oferty: Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane.
 2. Warunki płatności: Opłaty za posiłki płatne będą dokonywane przez osoby wykupujące obiad (rodziców uczniów lub pracownika wykupującego obiad) bezpośrednio na numer konta wskazany przez Wykonawcę.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, ceny w niej podane mają być wyrażone w polskich złotych.
 4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
 • cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
 • wykonawca określi cenę oferty brutto,
 • cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
 • cena może być tylko jedna,
 • cenę należy obliczyć do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa pięć to zaokrągla się ją w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 to pozostawia się ją bez zmian.
 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena oraz urozmaicony jadłospis.
 2. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich wniosek. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Pozostałe informacje:

1. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,
– zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
– unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
– wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.
– wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.