Archiwa kategorii: Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w SOSW od dnia 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w w/w rozporządzeniu  w dniu 14 maja 2020r., umożliwiamy realizację stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa swoich dzieci w w/w zajęciach, proszeni są o zapoznanie się z n/w procedurami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce
od dnia 25 maja 2020r.

 1. Wszystkie zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu w wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych salach.
 2. Rodzic ma obowiązek stawić się z dzieckiem nie wcześniej, niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, na umówioną z nauczycielem/terapeutą, konkretną godzinę.
 3. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury ciała u dziecka i opiekuna – temperatura mniejsza niż 36,9 stopnia Celsjusza kwalifikuje dziecko i opiekuna do przyjęcia na zajęcia.
 4. Na zajęcia dziecko przychodzi z jednym opiekunem bez osób towarzyszących.
 5. Wchodząc do budynku opiekun musi być wyposażony w maskę ochronną i rękawiczki.
 6. Posiadanie masek i rękawiczek nie obowiązuje dzieci (zgodnie z §1 ust. 2 pkt 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).
 7. Rodzic/opiekun, na korytarzu Ośrodka wypełnia oświadczenie dotyczące Covid-19 (wstępna ankieta kwalifikacji) i oddaje je wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi.
 8. Rodzic, w miarę możliwości, proszony jest o nie wchodzenie z dzieckiem na zajęcia WWRD i spędzenie tego czasu na zewnątrz Ośrodka, w miejscu najbardziej odpowiednim dla siebie.
 9. W razie konieczności, wejście rodzica na zajęcia będzie możliwe tylko bez okrycia wierzchniego, z wyłączonym telefonem komórkowym, tylko z niezbędnymi rzeczami osobistymi, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 10. Wszyscy przebywający w Ośrodku są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1-1,5 m między osobami, z zachowaniem stosowanych powszechnie zasad higieny kaszlu i kichania.
 11. Na zajęcia dziecko przychodzi ze swoim długopisem, ołówkiem i kredkami.
 12. W czasie pobytu w Ośrodku dziecko nie korzysta ze swoich zabawek i innych przedmiotów.
 13. Rodzice dzieci do 2 lat zobowiązani są do przyniesienia na zajęcia własnych podkładów jednorazowych.
 14. Po odbytych zajęciach pomieszczenia będą wietrzone, a wszystkie powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

Mając na uwadze szczególne środki bezpieczeństwa, prosimy:

 1. Nie posyłać dziecka do Ośrodka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przyprowadzać do Ośrodka wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

Osoby, u których występuje: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności czy inne nietypowe objawy,  nie będą przyjmowane.

Nadal rekomendujemy wszystkim osobom  spotkania/zajęcia on-line.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 24 maja 2020r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka do dnia 26 kwietnia 2020r.

Zgodnie z § 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce zawiesza funkcjonowanie Ośrodka
do dnia 26 kwietnia 2020r.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników Ośrodka, na podstawie §18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. Nr 6 poz.69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, za zgodą Starosty Hajnowskiego wydaną dn.13.03.2020r., zawiesza zajęcia w dniach od 16 do 25 marca 2020r.

Szanowni Rodzice
Prosimy, by w czasie, gdy nie będzie zajęć w szkole:
1. Wasze Dziecko odpowiedzialnie wykorzystywało ten czas np. na przeczytanie
     ulubionej  książki, uzupełnienie swoich wiadomości.
2. Zachęcać swoje dziecko do samodzielnej nauki. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły
     nie  powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
3. Przekazać osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe
     informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
4. Rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
     przebywacie.
5. Śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
     Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje,
     które  mogą być przysyłane do Was smsem, przez wychowawcę Waszego Dziecka.

Szanowni Rodzice
Proponujemy wykorzystać ten czas w domu np. na:
1. Wspólne rozmowy, zabawy, czy naukę z dzieckiem (-:
2. Wspólne przygotowanie ulubionej potrawy (-:
3. Wspólne posprzątanie takiego miejsca w domu, do którego dawno nie
    zaglądaliście (-:
4. Zrobienie czegoś razem, czego nigdy razem nie robiliście (-:
5. Nauczenie się od siebie czegoś, o czym dawno marzyliście (-:

Szanowni Rodzice
Na stronie internetowej SOSW, w zakładce Facebook, będą dostępne materiały i pomysły, które będzie można wykorzystać:
1. Do wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem.
2. Do wspólnego przygotowywania prostych potraw.
3. Do wspólnego, miłego spędzania wolnego czasu w domu.