Archiwa kategorii: Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128958-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji…
Termin składania ofert: 2016-06-17

Numer ogłoszenia: 136072 – 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128958 – 2016 data 20.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, fax. 85 6796960.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 Sekretariat..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21
Numer ogłoszenia: 128958 – 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce , Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, faks 85 6796960.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:sosw.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Placówka systemu oświatowego publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji elektrycznej do obu budynków. Przebudowa i remont obejmuje istniejący budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej przed modernizacją: 77,42 m2 , po modernizacji : 76,11 m2. Planowany zakres prac obejmuje: a) wycinkę zbędnych drzew i krzewów b) rozbiórkę ścian działowych c) demontaż instalacji wewnętrznych wraz z armaturą d) wykonanie ścianek działowych w projektowanym nowym podziałem pomieszczeń e) wykonanie posadzek f) wykonanie instalacji wewnętrznych (wg opracowań branżowych) g) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej h) wymianę dachu i jego ocieplenie wraz z wykończeniem od wewnątrz ( ok. 107 m2 ) i) doprowadzenie instalacji CO , wod-kan, elektrycznej ( około 100 m ) do obu budynków j) wykonanie podłóg w tym podłogi na poddaszu k) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ł) wykonanie badań i pomiarów wymienionych w dokumentacji.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.52-4, 45.21.42.30-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie : 10.000,00 zł. W zależności od wyboru oferenta, wadium może być wniesione w: -pieniądzu, (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA 22 1240 5211 1111 0010 5263 7990 i wnosi się przed terminem składania ofert), – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych , – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a. ustawy PZP

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentu wymienionych w pkt 12.1 lit c, f siwz
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, związane z remontem budynków o pow. użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 zawierająca m.in. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych , instalacji oświetleniowej i ewakuacyjnej, c.w.u., wody zimnej, CO
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 12.1 lit. c siwz
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach i doświadczeniu opisanym poniżej: 1) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy: -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. 2) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych: – posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, – będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. 3) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych: – posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, – będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych.
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 600 tys. złotych, b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 tys. złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz, 2.wypełniony i zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 3.wykaz części zadania, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ( zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP) lub podanie nazw firm (podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.- wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 4.kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Gwarancja jakości – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 3, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy PZP, w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy opóźnieniu ulegnie termin zakończenia i oddania do użytku przedmiotu zamówienia. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy o czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 dni.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 25 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ
Zal1-formularz-ofertowy
Zal2-oświadczenie
Zal3-wykaz-robót
Zal4-wzórumowa
Zal5-podwykonawcy
Zal6-grupa-kapitałowa
Zal7_dokumentacja

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego z dnia 17 listopada 2015r.

W dniu 17 listopada 2015r. o godz. 13.00 Zamawiający ­ Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Hajnówce dokonał otwarcia ofert na zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2015r., którego przedmiotem było:

„Wykonanie dokumentacji projektowo­kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę”

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia w przeliczeniu na Euro wynosi: 4.260,45 (18 000 PLN).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano dnia 30 października 2015r. na podstawie poziomu cen tego rodzaju usług.

Otwarcia ofert dokonała komisja w składzie:

 1. Lucyna Wawreszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce
 2. Halina Romaniuk – sekretarz Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce
 3. Danuta Rola ­ Z­ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno­Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 13 listopada 2015r.

 1. patandr@interia.pl
 2. lipiny76@wp.pl
 3. jola.kotowska@gmail.com
 4. pracownia.architektury@interia.pl

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 13 listopada 2015r. na stronie internetowej Zamawiającego – Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce (www.sosw.hajnowka.p ) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (www.powiat.hajnowka.pl).

Do upływu terminu składania ofert (17 listopada 2015r. do godz.13.00) wpłynęła jedna oferta, tj.:

Oferent: mgr inż. Anna­Maria Lebiedzińska Łuksza, Pracownia Projektowania Architektury i Form Użytkowych, ul.ks.Wierobieja 30, lok.12, 17­-200 Hajnówka.

Data wpłynięcia: 17 XI 2015r.

Cena usługi: Netto: 19000,00zł,  VAT: 4370,00zł, Brutto: 23370,00zł

Podsumowanie: Oferta spełnia wymogi formalne.

Zamawiający dokonał oceny w/w oferty pod kątem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 13 listopada 2015r. Stwierdzając, iż oferta spełnia wymogi formalne i jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium wyboru ­cena 100%.

Komisja:
Lucyna Wawreszuk
Halina Romaniuk
Danuta Rola

Hajnówka, dnia 17 listopada 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-17 XI 2015r
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-17 XI 2015r

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego

Zamawiający:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030074845
tel. 85 679 69 60
e-mail: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
www.  www.sosw.hajnowka.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
 • Wartość zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

 • Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Lokalizacja: Hajnówka, ul. 3 Maja, działka ew. 1315/5

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

 1. a) projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 2. b) kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 3. c) szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 4. d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

 1. a) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
 2. b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
 3. c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
 4. d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
 5. e) innymi, nie wymienionymi wyżej aktami i przepisami koniecznymi do zrealizowania zadania.
 • Przedmiot zamówienia i zakres prac projektowych:

Funkcja budynku: mieszkalno-warsztatowa.

Przewiduje się roboty budowlane określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kompletne opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę i uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych wymaganych zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek musi być wolny od barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna obejmować podjazdy do budynków, miejsca postojowe  dla osób niepełnosprawnych, drogę dojazdową i chodniki do budynków od strony               ul. 3 Maja.

Należy zaprojektować przyłącza i wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, które zostaną połączone z istniejącymi budynkami tak, aby obiekt mógł funkcjonować, w tym m.in. CO, instalacje kanalizacyjne i wodociągowe, instalacji p.poż. (czujki dymowe), instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, alarmu przeciwwłamaniowego, monitoringu zewnętrznego, Internetu, instalacji ewakuacyjnej.

Zakres projektu winien obejmować wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku, modernizację i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w obu budynkach, wymiany oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne spełniające wszystkie normy, wyposażenie  w żarówki w technologii LED w obu budynkach. Pozostałe, nie opisane roboty budowlane, zostaly wymienione w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Projekt ten posłuży do realizacji rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja techniczna winna obejmować uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień lokalizacyjnych i funkcjonalnych potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

 1. Szczegółową inwentaryzację budowlaną i instalacyjną obiektów istniejących,
 2. Koncepcję rozbudowy i przebudowy obiektu (zgodnie z programem użytkowym i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
 3. Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy obiektu w  branżach:

– architektonicznej
                         – konstrukcyjnej,
– technologicznej,
                         – instalacje i przyłącza, w tym m.in.:  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, instalacji p.pożarowej, instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji  alarmowej p.poż. (czujki dymowe) i przeciwwłamaniowej, monitoringowej (8 kamer), komputerowej, ewakuacyjnej, wszystkich niezbędnych przyłączy zewnętrznych i połączeń instalacyjnych z budynkami istniejącymi, niezbędnej infrastruktury zewnętrznej.

 1. złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. wykonanie projektu budowlanego budynku,
 3. wykonanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
 4. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną na podstawie ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję w zakresie planowanych rozwiązań projektowych i materiałowych celem akceptacji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej 1 dokumentację projektową o łącznym zakresie: projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, kosztorysem inwestorskim, które obejmowały przebudowę lub rozbudowę budynku wraz z instalacjami.
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający zażąda wykazu wykonanych usług i oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (według załącznika nr 2).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwaga.
      Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w  obiekcie będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania.

Zamawiający zapewni mapę do celów projektowych.

 1. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
 2. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Specjalnego Oś rodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce 3 Maja 27 , sekretariat w terminie do dnia 17 listopada 2015r. do godz. 12:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie, przesłać faxem na nr 85 679 69 60 lub złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
 3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena  – 100%.
 4. Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę jest dzień: 30 listopada 2015r.
 5. Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące.
 6. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronach internetowych: sosw.hajnowka.pl i www.powiat.hajnowka.pl oraz wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do potencjalnych Wykonawców.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Lucyna Wawreszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, tel. 600 256 898 e-mail: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową.
 9. Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy drogą mailową/telefoniczną.
 10. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronach internetowych jw.

III. Unieważnienie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

 • Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 • Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Sposób zapłaty:

Wykonawca wystawi faktury VAT / rachunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedłożona ofertą.

Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 30 dni od daty  otrzymania przez  Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji pozwoleń na budowę i poprawnie wystawionej faktury VAT.

Pliki do pobrania:

 

Załącznik nr 1-formularz ofertowy

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3-projekt umowy

Załącznik nr 4.-roboty budowlane

Załącznik nr 5 – rzut pomieszczeń budynku mieszkalnego

Załącznik nr 6 – rzut pomieszczeń budynku gospodarczego

Załącznik nr 7-skan mapy zasadniczej

Załącznik nr 8-skan mapy ewidencyjnej