Archiwa tagu: wykonianie

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego

Zamawiający:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030074845
tel. 85 679 69 60
e-mail: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
www.  www.sosw.hajnowka.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
 • Wartość zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

 • Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Lokalizacja: Hajnówka, ul. 3 Maja, działka ew. 1315/5

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

 1. a) projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 2. b) kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 3. c) szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 4. d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

 1. a) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
 2. b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
 3. c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
 4. d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
 5. e) innymi, nie wymienionymi wyżej aktami i przepisami koniecznymi do zrealizowania zadania.
 • Przedmiot zamówienia i zakres prac projektowych:

Funkcja budynku: mieszkalno-warsztatowa.

Przewiduje się roboty budowlane określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kompletne opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę i uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych wymaganych zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek musi być wolny od barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna obejmować podjazdy do budynków, miejsca postojowe  dla osób niepełnosprawnych, drogę dojazdową i chodniki do budynków od strony               ul. 3 Maja.

Należy zaprojektować przyłącza i wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, które zostaną połączone z istniejącymi budynkami tak, aby obiekt mógł funkcjonować, w tym m.in. CO, instalacje kanalizacyjne i wodociągowe, instalacji p.poż. (czujki dymowe), instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, alarmu przeciwwłamaniowego, monitoringu zewnętrznego, Internetu, instalacji ewakuacyjnej.

Zakres projektu winien obejmować wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku, modernizację i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w obu budynkach, wymiany oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne spełniające wszystkie normy, wyposażenie  w żarówki w technologii LED w obu budynkach. Pozostałe, nie opisane roboty budowlane, zostaly wymienione w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Projekt ten posłuży do realizacji rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja techniczna winna obejmować uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień lokalizacyjnych i funkcjonalnych potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

 1. Szczegółową inwentaryzację budowlaną i instalacyjną obiektów istniejących,
 2. Koncepcję rozbudowy i przebudowy obiektu (zgodnie z programem użytkowym i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
 3. Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy obiektu w  branżach:

– architektonicznej
                         – konstrukcyjnej,
– technologicznej,
                         – instalacje i przyłącza, w tym m.in.:  instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, instalacji p.pożarowej, instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji  alarmowej p.poż. (czujki dymowe) i przeciwwłamaniowej, monitoringowej (8 kamer), komputerowej, ewakuacyjnej, wszystkich niezbędnych przyłączy zewnętrznych i połączeń instalacyjnych z budynkami istniejącymi, niezbędnej infrastruktury zewnętrznej.

 1. złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. wykonanie projektu budowlanego budynku,
 3. wykonanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
 4. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną na podstawie ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję w zakresie planowanych rozwiązań projektowych i materiałowych celem akceptacji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej 1 dokumentację projektową o łącznym zakresie: projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, kosztorysem inwestorskim, które obejmowały przebudowę lub rozbudowę budynku wraz z instalacjami.
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający zażąda wykazu wykonanych usług i oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (według załącznika nr 2).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwaga.
      Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w  obiekcie będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania.

Zamawiający zapewni mapę do celów projektowych.

 1. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
 2. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Specjalnego Oś rodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce 3 Maja 27 , sekretariat w terminie do dnia 17 listopada 2015r. do godz. 12:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie, przesłać faxem na nr 85 679 69 60 lub złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
 3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena  – 100%.
 4. Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę jest dzień: 30 listopada 2015r.
 5. Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące.
 6. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronach internetowych: sosw.hajnowka.pl i www.powiat.hajnowka.pl oraz wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do potencjalnych Wykonawców.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Lucyna Wawreszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, tel. 600 256 898 e-mail: dyrektor@sosw.hajnowka.pl
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową.
 9. Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy drogą mailową/telefoniczną.
 10. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronach internetowych jw.

III. Unieważnienie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

 • Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 • Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Sposób zapłaty:

Wykonawca wystawi faktury VAT / rachunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedłożona ofertą.

Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 30 dni od daty  otrzymania przez  Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji pozwoleń na budowę i poprawnie wystawionej faktury VAT.

Pliki do pobrania:

 

Załącznik nr 1-formularz ofertowy

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3-projekt umowy

Załącznik nr 4.-roboty budowlane

Załącznik nr 5 – rzut pomieszczeń budynku mieszkalnego

Załącznik nr 6 – rzut pomieszczeń budynku gospodarczego

Załącznik nr 7-skan mapy zasadniczej

Załącznik nr 8-skan mapy ewidencyjnej