Dyrektor SOSW poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie co najmniej zawodowe,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi,
b)    umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,
c)    komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,
d)    kreatywność.

3. Zakres obowiązków:
a)    spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecanych przez nauczyciela,
b)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
c)    pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
d)    pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
e)    pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych,
f)    utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali.

4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
d)    świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne,
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru.

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  11 września 2020r. do godz.15.00 w sekretariacie Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.