Jesteśmy wśród was- SPEcjalny konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU  POD TYTUŁEM

“Jesteśmy wśród was- SPEcjalny konkurs plastyczny”

§ 1
Cele konkursu
– przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość;
– zwrócenie uwagi na potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami.
§ 2
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Czyżach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hajnówce.
§ 3
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych z powiatu hajnowskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie rodzaje).

§ 4
Prace konkursowe
Interpretacja tematu musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności.
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3, dowolną techniką.
• Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek ; imię i nazwisko osoby pod kierunkiem której praca została przygotowana, numer telefonu do opiekuna, nazwa placówki do której dziecko uczęszcza, rodzaj niepełnosprawności.
• Uczestnik konkursu powinien dołączyć oświadczenie Rodo, stanowiące załącznik 1 do regulaminu.
• Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
§ 5
Przebieg konkursu
• Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli SP w Czyżach oraz SOSW w Hajnówce.
• Komisja oceniać będzie:
– zawartość merytoryczną plakatu/zgodność z tematem;
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
– formę estetyczną pracy;
– samodzielność.
• Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 22 listopada.
• Każdy uczestnik oraz jego opiekun otrzyma dyplom z podziękowaniem za udział w konkursie.
• Nagrody będą przyznawane za zajęcie trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria- klasy I-III
II kategoria- klasy IV-VIII
• Dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo oraz wyróżnień.
• Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 03.12.2021r tj. w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w siedzibie organizatora (SOSW w Hajnówce) . W przypadku niekorzystnych warunków sanitarnych ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez strony internetowe organizatorów, a wręczenie nagród poprzez indywidualny kontakt z opiekunami.
§ 6
Uwagi końcowe
• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
• Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
• Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:
Aneta Aleksiejuk –SOSW w Hajnówce
Anna Wiluk- SP Czyże