REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapraszamy do NAS dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz ze spektrum autyzmu.

Plakat do pobrania