PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego z dnia 17 listopada 2015r.

W dniu 17 listopada 2015r. o godz. 13.00 Zamawiający ­ Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Hajnówce dokonał otwarcia ofert na zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2015r., którego przedmiotem było:

„Wykonanie dokumentacji projektowo­kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania i warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę”

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia w przeliczeniu na Euro wynosi: 4.260,45 (18 000 PLN).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano dnia 30 października 2015r. na podstawie poziomu cen tego rodzaju usług.

Otwarcia ofert dokonała komisja w składzie:

  1. Lucyna Wawreszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce
  2. Halina Romaniuk – sekretarz Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce
  3. Danuta Rola ­ Z­ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno­Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 13 listopada 2015r.

  1. patandr@interia.pl
  2. lipiny76@wp.pl
  3. jola.kotowska@gmail.com
  4. pracownia.architektury@interia.pl

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione dnia 13 listopada 2015r. na stronie internetowej Zamawiającego – Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Hajnówce (www.sosw.hajnowka.p ) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (www.powiat.hajnowka.pl).

Do upływu terminu składania ofert (17 listopada 2015r. do godz.13.00) wpłynęła jedna oferta, tj.:

Oferent: mgr inż. Anna­Maria Lebiedzińska Łuksza, Pracownia Projektowania Architektury i Form Użytkowych, ul.ks.Wierobieja 30, lok.12, 17­-200 Hajnówka.

Data wpłynięcia: 17 XI 2015r.

Cena usługi: Netto: 19000,00zł,  VAT: 4370,00zł, Brutto: 23370,00zł

Podsumowanie: Oferta spełnia wymogi formalne.

Zamawiający dokonał oceny w/w oferty pod kątem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 13 listopada 2015r. Stwierdzając, iż oferta spełnia wymogi formalne i jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium wyboru ­cena 100%.

Komisja:
Lucyna Wawreszuk
Halina Romaniuk
Danuta Rola

Hajnówka, dnia 17 listopada 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-17 XI 2015r
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-17 XI 2015r