Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce poszukuje nauczycieli

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce poszukuje nauczycieli przedmiotów:

1. Technika-1godz.

2. Muzyka-1godz.

3. Historia-4 godz.

4. Fizyka-2 godz.

5. Edukacja dla bezpieczeństwa-1 godz.

6. Wiedza o społeczeństwie-2 godz.

oraz nauczycieli:

7. Bibliotekarz-2 godz.

8. Psycholog kliniczny.

Wymagane wykształcenie:

1. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania techniki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

2. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

3. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

4. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania fizyki w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

5. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

6. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

7. Ukończone wyższe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa, a także przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone wyższe studia w zakresie bibliotekarstwa oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a także przygotowanie pedagogiczne.

8. Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne
lub
ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne.

Oferowane stanowiska nauczycieli przedmiotów dotyczą pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Hajnówce, w klasach łączonych Szkoły Podstawowej Specjalnej, w większości z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także z umiarkowaną i znaczną.

Praca psychologa klinicznego dotyczy oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z dziećmi od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomocy psychologicznej uczniom SOSW.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Po półrocznej przerwie w bezpośrednim kontakcie z Wami, w tym kilkumiesięcznej, innej niż zawsze edukacji, wróciliśmy do stacjonarnego nauczania.

Uczymy się nowych zasad, procedur postępowania, regulaminów, a jednocześnie poznajemy Wasze/Nasze Dzieci od nowa. Cieszymy się bardzo, że możemy zobaczyć Je przy nas, pracować i uczyć jak kiedyś.

Ośrodek wraca do długo oczekiwanego, tętniącego życiem działania. Aby nasza aktywność spełniła oczekiwania wszystkich tego potrzebujących, musimy w pełni sprostać niżej wymienionym zasadom, procedurom i regulaminom.

Szanowni Rodzice

Zwracamy się z prośbą o bieżące informowanie nas wychowawców o wszelkich problemach zdrowotnych Waszych Dzieci, mogących mieć wpływ na zdrowie innych uczniów czy pracowników Ośrodka.

Jeśli Wasze dziecko któregoś dnia nie przyjdzie do szkoły, to proszę poinformować nas jak najszybciej sms-em, jaki jest tego powód. Każdy powrót dziecka do szkoły, nawet po jednodniowej nieobecności, wymaga poinformowania wychowawcy na piśmie, że dziecko jest zdrowe. Taką informację można będzie przekazać sms-em, a w dniu powrotu dziecka do szkoły trzeba będzie wypełnić i dostarczyć do wychowawcy odpowiedni druk, po który trzeba będzie zgłosić się do sekretariatu Ośrodka.

Szanowni Rodzice

Zapoznajcie sie z najbardziej aktualnym regulaminem:

REGULAMIN FUNCJONOWANIA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W HAJNÓWCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Do Ośrodka uczęszczają uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka, ból brzucha, duszności i innych mogących świadczyć o objawach koronawirusa.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania faktu przebywania na kwarantannie każdego domownika mieszkającego z uczniem.

3. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

4. Wchodzenie uczniów do Ośrodka na zajęcia lekcyjne odbywa się w trzech turach:

I tura – do godz.7.50

II tura – od godz. 7.50 do 8.00

III tura – po godz. 8.00

Pierwsza grupa dzieci przychodzi tak, żeby o 7.50 móc wejść na to piętro, na którym znajduje się klasa, w której zaczynają zajęcia.

Druga grupa dzieci wchodzi do Ośrodka o 7.50 tak, żeby wejść na swoje piętro między 7.50 a 8.00.

Trzecia grupa, to dzieci przyjeżdżające spoza Hajnówki i inne, które z różnych powodów zawsze rozpoczynały naukę później.

5. Uczniowie samodzielni, wchodzą do Ośrodka bez rodziców/opiekunów, dezynfekują ręce, przebierają się w szatni i kierują się na pietro, na którym rozpoczynają zajęcia.

6. Uczniowie wymagający pomocy przy samoobsłudze, wchodzący do Ośrodka z rodzicami/opiekunami, najpierw dezynfekują ręce, przebierają się w szatni, następnie obsługa Ośrodka odprowadza dziecko na pietro, na którym rozpoczynają się zajęcia dzieci.

7. Do szkoły uczniowie niesamodzielni są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek infekcję czy przeziębienie.

8. Każda osoba wchodząca do Ośrodka (nie dotyczy uczniów) zabezpiecza twarz maseczką oraz dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym.

9. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych wymienionych w punkcie 1, rodzic/opiekun prawny, powiadamiany jest telefonicznie i zobowiązany do jak natychmiastowego odebrania ucznia.

10. Po przebytej chorobie, uczeń może uczestniczyć w zajęciach, po dostarczeniu od lekarza zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach lub po dostarczeniu od rodziców/opiekunów dziecka wypełnonego oświadczenia pobranego w sekretariacie Ośrodka.

11. Przedmioty znajdujące się w salach Ośrodka, wykorzystywane do zajęć, są dezynfekowane, a sale wietrzone po każdych zajęciach.

12. Czystość na terenie Ośrodka utrzymana jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Dyrektor SOSW poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie co najmniej zawodowe,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi,
b)    umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,
c)    komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,
d)    kreatywność.

3. Zakres obowiązków:
a)    spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecanych przez nauczyciela,
b)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
c)    pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
d)    pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
e)    pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych,
f)    utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali.

4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
d)    świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne,
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru.

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  11 września 2020r. do godz.15.00 w sekretariacie Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.

Ostatnie tygodnie nauki w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice.

Jak już powszechnie wiadomo, do końca roku szkolnego będziemy uczyć się zdalnie. Od 3 tygodni umożliwiamy realizację stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W porozumieniu z Wami prowadzone są również konsultacje.

Ponadto zapraszamy Dzieci i Rodziców do szkolnej biblioteki.

Pani Ewa będzie czekać na Was:

 9 czerwca (wtorek) od godz. 9 do 10

19 czerwca (piątek) od godz. 10 do 11

23 czerwca (wtorek) od godz. 9 do 10

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Wychowawcy.

Śledźcie naszą stronę. Do końca roku szkolnego z pewnością pojawią się jeszcze ważne ogłoszenia. Zaglądajcie też na naszą bogatą facebookową zakładkę, systematycznie uzupełnianą przez tęskniących za Wami nauczycieli.