Oferta

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat- grupy wychowawcze oraz dwa oddziały Wczesnego Wspomagania
Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niepełnosprawnych uczniów, jest wyposażony w windę wewnętrzną, która umożliwia niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich pomieszczeń.
Od nowego roku szkolnego 2013/2014 uczniowie uczą się i w pełni korzystają z:

 • nowych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych,
 • pracowni komputerowej,
 • pracowni gospodarstwa domowego,
 • Sali Doświadczania Świata,
 • sali rehabilitacyjnej
 • biblioteki,
 • świetlicy
 • nowych pokoi mieszkalnych,
 • sal  Integracji Sensorycznej (SI),

W ośrodku jest gabinet logopedyczny oraz pedagoga.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Hajnówce sprawuje w dni nauki szkolnej całodobową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieci i młodzież do 24 roku życia, realizujące obowiązek szkolny, zostały przyjęte na prośbę i wniosek rodziców, opiekunów prawnych. Internat zapewnia swoim wychowankom należytą opiekę wychowawczą, stworza warunki do ich właściwego rozwoju psychoruchowego oraz rozwoju zainteresowań poprzez formy zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków, takie jak:

 • sportowe,
 • plastyczne,
 • taneczne,
 • kulinarne,
 • teatralne,
 • czytelnicze,
 • komputerowe,
 • ekologiczno- turystyczne,

Wychowankowie podzieleni są na 2 grupy, mające do dyspozycji 4 pomieszczenia sypialne. Podstawą organizacji pracy w grupach wychowawczych jest regulamin oraz dzienny rozkład zajęć. Z regulaminem zapoznani zostali wychowankowie oraz rodzice wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Pobyt wychowanków w internacie jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszt wyżywienia. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.