Historia

Historia szkoły

Pierwsze klasy specjalne w Hajnówce zostały otwarte w roku 1962 przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dzięki staraniom władz oświatowych powiatu i przy poparciu T. Felickiego- ówczesnego wizytatora szkolnictwa specjalnego KOS w Białymstoku, naukę rozpoczęło 36 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Z nauki w tych klasach korzystały dzieci z miasta Hajnówki pobliskich wsi. Początkowo, ze względu na dojeżdżające dzieci, klasy specjalne usytuowano w Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w adaptowanym budynku mieszkalnym położonym w pobliżu stacji kolejowej. Pierwszymi nauczycielkami w klasach specjalnych były pani Olga Kottowicz i pani Irena Kiersnowska.

Z dniem 31 sierpnia 1964 roku Wydział Oświaty w Hajnówce wydał orzeczenie w sprawie otwarcia z dniem 1 września 1964 roku Szkoły Podstawowej w Hajnówce. Szkoła powstała w przekształcenia klas specjalnych z inicjatywy pani Czesławy Jendras, podinspektora Wydziału Oświaty w Hajnówce.

W roku 1966 szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Wróblewskiego i stała się szkołą ośmioklasową. Zmiana warunków lokalowych na lepsze spowodowała wzrost liczby dzieci uczęszczających do szkoły. W pierwszym okresie działalności szkoły główne zadania skupione zostały na remonty i naprawy budynku oraz na próbach zmiany wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i wśród rodziców. Włączano rodziców do uczestnictwa w uroczystościach i imprezach szkolnych. Organizowano również dużo wycieczek szkolnych, obozy wędrowne, nawiązano współpracę ze Spółdzielnią Inwalidów „Postęp” w Hajnówce oraz LOK-iem. Często do szkoły przyjeżdżali psycholodzy z Poradni Wychowawczej z Białegostoku. W szkole funkcjonowała od 1973/74 roku świetlica z dożywaniem finansowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, z którego korzystała większość uczniów. Szkoła współpracowała z szkołami zawodowymi, w których uczniowie kontynuowali naukę i zdobywali zawód ślusarza, stolarza, tapicera, krawca. W szkole od początku funkcjonowała również biblioteka, która systematycznie wzbogacała swój księgozbiór. W ramach działalności statutowej organizowano w szkole zajęcia pozalekcyjne mające na celu rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. Od początku istnienia placówki prowadzony był chór szkolny, harcerstwo, później również zespół taneczny, koło żywego słowa, SKO, samorząd szkolny, drużyna zuchowa „Nieprzetartego Szlaku”.

W roku 1977/78 utworzono pierwszą klasę życia liczącą 9 uczniów.

Funkcję dyrektora szkoły pełniły kolejno następujące osoby: Czesława Jendras (1964/65- 1967/68), Olga Kottowicz (1968/69- 1977/78), Czesława Dziedzik (1978/79- 1996/97), Irena Zin (1997/1998- 2011/2012) a od roku szkolnego 2012/2013 Lucyna Wawreszuk.

W 1999 roku w wyniku reformy oświaty powstają Gimnazja, w tym również Gimnazjum Specjalne. W tym samym czasie zostaje założony Zespół Szkół Specjalnych, którego organem prowadzącym staje się Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Samorząd powiatowy przejmując opiekę nad placówką aktywnie przyłączał się do poprawy warunków bytowych szkoły. Wspólnie z burmistrzem Anatolem Ochryciukiem, Starostą Włodzimierzem Pietroczukiem, Dyrektorem Zbigniewem Budzyńskim, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie od września 2001 roku Zespół Szkół Specjalnych miał swoją siedzibę.

W 2004 roku nasza szkoła obchodziła 40- lecie swego istnienia. W październikowy poranek 2004 roku w sali gimnastycznej spotkali się liczni goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku – p. wicekurator Elżbieta Cilak, wizytator szkolnictwa specjalnego – p. Jolanta Lenkiewicz, starosta powiatu hajnowskiego – p. Włodzimierz Pietroczuk, inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu – p. Eugenia Marczuk, Jego Eminencja Biskup Miron, dyrektorzy hajnowskich szkół, goście z zaproszonych placówek pozaszkolnych, emerytowani nauczyciele, rodzice, liczne grono sympatyków, sponsorów, przyjaciół szkoły a także reporterzy lokalnej prasy i telewizji.

W roku szkolnym 2004/2005 szkoła liczyła 6 oddziałów z łączną liczbą 59 uczniów. Pracowało wówczas w szkole 12 nauczycielek , całym sercem oddanych swoim podopiecznym. Od 1 września 2005 w skład Zespołu Szkół Specjalnych weszła również Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Od 2000 roku, w wyniku zmian w kształceniu specjalnym, systematycznie obniżała się ilość uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Największy spadek tych uczniów zanotowano w roku 2004/2005. Liczba uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym jest w miarę stała. Od roku 2008/2009 nauczaniem objęte są również osoby z autyzmem.

W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa związanej z objęciem dzieci 6-letnich nauką szkolną, Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wymówili umowę najmu budynku. Starostwo Powiatowe zaproponowało adaptację budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych na szkołę. Wówczas zrodził się pomysł utworzenia tam Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.