Archiwa kategorii: Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Hajnówka: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21.
Numer ogłoszenia: 136655 – 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki do pobrania:

Zal1-formularz-ofertowy

Zal2-Oświadczenie

Zal3-wykaz-robót

Zal4-Wzór umowy

Zal5-podwykonawcy

Zal6-grupa-kapitałowa

Zal 7 Dokumenty techniczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128958-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji…
Termin składania ofert: 2016-06-17

Hajnówka: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21
Numer ogłoszenia: 112261 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128958 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6796960, faks 85 6796960.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówki systemu oświatowego publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 na działce nr geod. 1315/5, obejmuje w swym zakresie wyłącznie budynek gospodarczy oraz wykonanie podłączenia CO, wod-kan, instalacji elektrycznej do obu budynków. Przebudowa i remont obejmuje istniejący budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej przed modernizacją: 77,42 m2 , po modernizacji : 76,11 m2. Planowany zakres prac obejmuje: a) wycinkę zbędnych drzew i krzewów b) rozbiórkę ścian działowych c) demontaż instalacji wewnętrznych wraz z armaturą d) wykonanie ścianek działowych w projektowanym nowym podziałem pomieszczeń e) wykonanie posadzek f) wykonanie instalacji wewnętrznych (wg opracowań branżowych) g) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej h) wymianę dachu i jego ocieplenie wraz z wykończeniem od wewnątrz ( ok. 107 m2 ) i) doprowadzenie instalacji CO , wod-kan, elektrycznej ( około 100 m ) do obu budynków j) wykonanie podłóg w tym podłogi na poddaszu k) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ł) wykonanie badań i pomiarów wymienionych w dokumentacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.52-4, 45.21.42.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518169,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 634812,84

  • Oferta z najniższą ceną: 634812,84 / Oferta z najwyższą ceną: 685961,47

  • Waluta: PLN .