RODO


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Hajnówce, dalej: „Administrator”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@sosw.hajnowka.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: admin@bialorushajnowka.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi.
 4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.