Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.
 2. Udzielanie pomocy polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Aktywności podejmowane Ośrodku w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej spełniają założenia programów rządowych „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” oraz „Bezpieczna +”. W ramach wydzielonych obszarów realizowane są następujące działania:

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły
  1) Rozmowy z rodzicami, uczniami- indywidualne porady i konsultacje;
  2) Organizowanie tematycznych spotkań z rodzicami;
  3) Współpraca z Policją (programy Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje), Pogotowiem Ratunkowym (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (procedura Niebieskiej Karty- udział w posiedzeniach grup roboczych i LZI, rozmowy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzinnymi), Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
  4) Organizowanie pracy zespołów wychowawczych;
  5) Współpraca z środowiskiem lokalnym;
  6) Pomoc w organizacji pracy Samorządu Uczniowskiego.
  7) Organizacja spotkań uczennic z klas PdP i Gimnazjum w ramach Akademii Dojrzewania;
  8) Realizacja programu „Krok do samodzielności”;
  9) Realizacja programu „Moje miejsce w nowej szkole”.
 2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
  1) Przygotowanie oraz realizacja założeń kontraktów behawioralnych dla uczniów przejawiających trudne zachowania;
  2) Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji;
  3) Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych;
  4) Prowadzenie zajęć z zakresu cyberprzemocy z wykorzystaniem kursu e-learning:
  a) „Poznaj bezpieczny internet” ,
  b) „W sieci” ,
  c) „Lekcja bezpieczeństwa” ,
  d) „Gdzie jest Mimi?-bezpieczeństwo w sieci”.
  5) Realizacja profilaktyki przemocy i wykorzystywania dzieci:
  a) zgłoszenie Ośrodka do programu „Chronimy dzieci”,
  b) szkolenia specjalistów w zakresie identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie,
  c) prowadzenie zajęć z uczniami – „Chronimy dzieci”,
  d) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania dzieci.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  1. Realizowanie założeń profilaktyki uniwersalnej z zakresu organizacji czasu wolnego: zajęcia taneczne, teatralne, muzyczne, plastyczne: przygotowania i udział w przeglądach, konkursach;
  2. Promowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych:
   • „Dbam o zdrowie”,
   • „ Żyj smacznie i zdrowo”,
   • „Poranna higiena osobista”