O nas

Nasza Misja
Niech świat ludzi niepełnosprawnych nabiera wymiarów normalności

Informacje
Zapewniamy w dni nauki szkolnej całodobową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Opis
Prowadzone są również zajęcia nauczania indywidualnego i zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze w szkole lub w domach uczniów.
Dzieci i młodzież do 24 roku życia są przyjmowane do Ośrodka na
wniosek rodziców, opiekunów prawnych, na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dodaj komentarz