Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

Dnia 22 grudnia 2011r. podpisana została umowa na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013, Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy.

Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 powstał, jako odpowiedź na stworzenie odpowiednich warunków kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Hajnowskiego i Obwodu Brzeskiego (Republika Białoruś).

Poważnym problemem występującym po stronie polskiej i białoruskiej jest brak odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej dla grupy beneficjentów końcowych Projektu, czyli osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie z powiatu hajnowskiego oraz Obwodu Brzeskiego na Białorusi.

Realizacja projektu pozwoli uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną w wyniku przeprowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowanie budynków do całodobowego pobytu ucznia, prowadzenie zajęć dydaktycznych, rehabilitacyjnych i korekcyjnych będzie zwiększał poziom uspołecznienia młodzieży niepełnosprawnej.
Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są:
Powiat Hajnowski – partner wiodący projektu,
Rejonowy komitet Wykonawczy w Kamieńcu – partner

Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie możliwości szerszej i długofalowej współpracy pomiędzy dwoma ośrodkami wspierającymi dzieci i młodzież niepełnosprawną dzięki stworzeniu odpowiedniej infrastruktury.

Główny cel osiągnięty zostanie poprzez realizację celów bezpośrednich:

Zmniejszenie się liczby podopiecznych pobierających naukę w domu.
Wzrost liczby podopiecznych przełamujących bariery dotyczące integracji.

W ramach realizacji projektu realizowane są następujące działania:
Spotkanie inaugurujące realizację Projektu.
Stworzenie internetowego portalu wymiany doświadczeń.
Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Organizacja wymiany międzyszkolnej

Grupę docelowa projektu stanowią:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
oraz Kamienieckie Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwojowej i Rehabilitacji.

Dzięki projektowi „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” stworzonych zostanie:
100 miejsc do nauki dla podopiecznych w obu ośrodkach,
26 miejsc pobytu całodobowego (20 po stronie Polskiej i 6 na Białorusi),
8 sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem (7 w Polsce i 1 na Białorusi),
5 sal do rehabilitacji i terapii (4 w Polsce i 1 na Białorusi).

Końcowymi beneficjentami projektu są podopieczni obu ośrodków.
Do końcowych beneficjentów zaliczamy również mieszkańców powiatu hajnowskiego i rejonu kamienieckiego dotkniętych niepełnosprawnością.

Streszczenie o projekcie.

Jedną z inicjatyw prowadzonych na terenie powiatu hajnowskiego jest inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pn.:

„Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce”

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013

Priorytet 3

Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych.

Działanie 3.1

Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy.

Projekt jest zgodny z Priorytetami i Działaniami Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego tj.:

Priorytet I

Rozwój infrastruktury technicznej w powiecie hajnowskim

Działanie 3

Rozwój infrastruktury społecznej

Priorytet III

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego

Działanie 6

Rozwój oświaty i kształcenia

Działanie 7

Rozwój współpracy regionalnej krajowej i zagranicznej.

Całkowita wartość projektu: 743 221,97 EUR

Kwota dofinansowania (90%): 668 899,77 EUR

Wkład własny:

w tym przypadający na: 74 322,20 EUR

Partnera Wiodącego tj. Powiat Hajnowski: 58 450,41 EUR

Partnera tj. Rejon Kamieniecki Republika Białoruś: 15 871,79 EUR

Realizacja projektu zaplanowana została na okres 15 miesięcy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013. Został on przygotowany i złożony łącznie z partnerem z Białorusi tj. Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Kamieńcu. Po stronie polskiej zadanie obejmuje prace modernizacyjne i przystosowawcze budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby realizacji programów dydaktycznych tj. stworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.
Po stronie Białoruskiej natomiast, projekt zakłada prace modernizacyjne oraz zakup wyposażenia do sal w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne i rehabilitacyjne.

Stworzona w ramach projektu infrastruktura zapewni uczniom możliwość pobytu całotygodniowego w ośrodkach. Dzięki podjętym działaniom osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie mają szansę na lepszy rozwój, niweluje się w ten sposób problem integracji, uspołecznienia, natomiast rodzice tych dzieci otrzymają możliwość łączenia pracy zawodowej z wychowaniem w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, a często samą możliwość podjęcia pracy.